Wednesday, August 28, 2013

"ვახ­შ­მის წვე­უ­ლე­ბა“ და მი­სი სტუმ­რე­ბი
ჯუ­დი ჩი­კა­გო ფე­მი­ნის­ტუ­რი არ­ტის ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე ცნო­ბი­ლი და სა­ინ­ტე­რე­სო ხე­ლო­ვა­ნია.

გა­სუ­ლი სა­უ­კუ­ნის 60 - იანე­ბის ბო­ლო­სა და 70- იანე­ბის დას­წყის­ში ამ­გ­ვა­რი ხე­ლოვ­ნე­ბა, ფაქ­ტობ­რი­ვად, მა­მა­კა­ცე­ბის მი­ერ „დაპყ­რო­ბი­ლი“ მო­დერ­ნიზ­მის ალ­ტერ­ნა­ტი­ვად გა­და­იქ­ცა.მი­სი ერ­თ­გ­ვა­რი და­საწყი­სი გახ­ლ­დათ ფე­მი­ნის­ტე­ბის ამ­ბო­ხი მუ­ზე­უ­მის იმ კუ­რა­ტო­რე­ბის წი­ნა­აღ­მ­დეგ, რომ­ლებ­საც სა­გა­მო­ფე­ნო დარ­ბა­ზებ­ში ქა­ლი მხატ­ვ­რე­ბის ნა­მუ­შევ­რე­ბის წარ­დ­გი­ნე­ბა არ უნ­დო­დათ.

რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, ფე­მი­ნის­ტუ­რი არ­ტი არ შე­მო­ი­ფარ­გ­ლა ტრა­დი­ცი­უ­ლი სა­ხე­ლოვ­ნე­ბო ენით და მხატ­ვ­რო­ბის გარ­და მუ­ზე­უ­მებ­სა და გა­ლე­რე­ებ­ში ქა­ლი ავ­ტო­რე­ბის ვი­დე­ო­არ­ტი, ინ­ს­ტა­ლა­ცი­ე­ბი, პერ­ფორ­მან­სიც გაჩ­ნ­და. ისეთ­მა ტრა­დი­ცი­უ­ლად სა­ო­ჯა­ხო „ქა­ლურ­მა დარ­გებ­მა“ კი, რო­გორც არის ნაქ­სო­ვი, პეჩ­ვორ­კი, აპ­ლი­კა­ცია, ნა­ქარ­გი სახ­ლის კა­რა­დე­ბის უჯ­რე­ბი­დან სა­გა­მო­ფე­ნო დარ­ბა­ზე­ბის კე­დე­ლებ­ზე გა­და­ი­ნაც­ვ­ლა.

ჯუ­დი ჩი­კა­გო მულ­ტი­მე­დი­ურ ხე­ლოვ­ნე­ბა­ში პრო­ფე­სი­უ­ლი და­ინ­ტე­რე­სე­ბის გარ­და პო­ლი­ტი­კუ­რად აქ­ტი­უ­რი ადა­მი­ა­ნი გახ­ლავთ და მუ­შა­ობ­და იმ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის­თ­ვის, რომ­ლე­ბიც ადა­მი­ან­თა უფ­ლე­ბებ­სა და სა­მო­ქა­ლა­ქო თა­ვი­სუფ­ლე­ბებს იცა­ვენ. იგი და­ი­ბა­და ინ­დუს­ტ­რი­ულ ჩი­კა­გო­ში, ისეთ ოჯახ­ში, სა­დაც ქა­ლი­სა და მა­მა­კა­ცის თა­ნას­წო­რო­ბის იდეა უჩ­ვე­უ­ლო არ იყო; ხატ­ვა 3 წლის ასა­კი­დან და­იწყო, ხო­ლო 8 წლი­სა უკ­ვე ჩი­კა­გოს ახალ­გაზ­რ­დულ სა­ხე­ლოვ­ნე­ბო სკო­ლა­ში სწავ­ლობ­და. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით ჯუ­დიმ გა­დაწ­ვი­ტა მი­სი მა­მის გვა­რი კო­ე­ნი მო­ე­შო­რე­ბი­ნა, რად­გა­ნაც თვლი­და, რომ ქა­ლი მა­მის თუ ქმრის გვა­რის­გან უნ­და გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბუ­ლი­ყო და გვა­რად მშობ­ლი­უ­რი ქა­ლა­ქის სა­ხელ­წო­დე­ბა აიღო.1970 წელს კა­ლი­ფორ­ნი­ის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ჯუ­დი ჩი­კა­გომ სხვა 15 ქალ სტუ­დენ­ტ­თან ერ­თად სამ­ხატ­ვ­რო სტუ­დია და­ი­ქი­რა­ვა, სა­დაც თა­ვი­სუ­ფა­ლი არ­ტ­ფე­მი­ნის­ტე­ბი ნა­წარ­მო­ე­ბებს „მა­მა­კა­ცე­ბის ჩა­რე­ვის გა­რე­შე“ ქმნიდ­ნენ. მი­სი სლო­გა­ნი იყო „არ ვწუ­წუ­ნებთ, არა­მედ ვცვლით“. ფაქ­ტობ­რი­ვად, ჯუ­დი ჩი­კა­გომ პირ­ვე­ლი ფე­მი­ნის­ტუ­რი არ­ტ­კ­ლა­სე­ბი ჩა­ა­ტა­რა და შექ­მ­ნა კი­დეც ფე­მი­ნის­ტუ­რი ხე­ლოვ­ნე­ბის პროგ­რა­მაც და შემ­დ­გომ სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო კურ­სებ­ში თუ აშშ-ის სა­გა­მო­ფე­ნო დარ­ბა­ზებ­ში ფე­მი­ნის­ტურ სა­ხე­ლოვ­ნე­ბო პრო­ექ­ტებ­საც და­უ­დო და­სა­ბა­მი. ხე­ლოვ­ნე­ბა­ზე ბჭო­ბის გარ­და ეს „16 ქა­ლი­ა­ნი“ გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა იყო ერ­თ­გ­ვა­რი „ფსი­ქო­თე­რა­პი­უ­ლი წრეც“, სა­დაც ადა­მი­ა­ნე­ბი ღი­ად გა­მო­ხა­ტავ­დ­ნენ თა­ვი­ანთ გრძნო­ბებს, ცხოვ­რე­ბი­სე­ულ გა­მოც­დი­ლე­ბას, ერ­თ­მა­ნეთს უს­მენ­დ­ნენ და ბევრ სა­ერ­თოს პო­უ­ლობ­დ­ნენ. იმ პე­რი­ოდ­ში სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო ფე­მი­ნის­ტუ­რი იდე­ე­ბის გარ­შე­მო ფე­მი­ნის­ტუ­რი არ­ტ­გა­ლე­რე­ე­ბი, კლუ­ბე­ბი, ასო­ცი­ა­ცი­ე­ბი იქ­მ­ნე­ბო­და; ტარ­დე­ბო­და სე­მი­ნა­რე­ბი, ისა­ხე­ბო­და სას­წავ­ლო არ­ტ­პ­როგ­რა­მე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბი­სა და გან­ვ­რ­ცო­ბის გეგ­მე­ბი. 2 წლის შემ­დეგ არ­ტ­ფე­მი­ნიზ­მის ტალ­ღა­მამ კა­ლი­ფორ­ნი­ი­დან ნიუ იორ­კ­ში გა­და­ი­ნაც­ვ­ლა, სა­დაც, ფაქ­ტობ­რი­ვად, ერთ ძლი­ერ მე­ინ­ს­ტ­რი­მად ჩა­მო­ყა­ლიბ­და, რო­მელ­მაც ხე­ლოვ­ნე­ბა­ზე პატ­რი­არ­ქა­ლუ­რი წარ­მოდ­გე­ნე­ბი შე­არ­ყია და, ქა­ლებს იმის ნა­თე­ლი მა­გა­ლი­თი თუ რო­ლუ­რი მო­დე­ლი აჩ­ვე­ნა, რომ მა­თაც შე­უძ­ლი­ათ თა­ვინთ ნი­ჭი ჩრდი­ლი­დან გა­მო­იყ­ვა­ნონ და ხე­ლოვ­ნე­ბა­ში სა­კუ­თა­რი თვალ­სა­ზი­რი­სი გა­ა­ტა­რონ. შე­იძ­ლე­ბა ით­ქ­ვას, რომ არ­ტ­ფე­მი­ნიზ­მი ომის­შ­მ­დ­გო­მი პე­რი­ო­დის ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე გავ­ლე­ნი­ან სა­ხე­ლოვ­ნე­ბო - სა­მო­ქა­ლა­ქო აქ­ტი­ვიზ­მად გა­და­იქ­ცა, რო­მე­ლიც მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი გახ­ლ­დათ არა მხო­ლოდ რო­გორც კულ­ტუ­რუ­ლი ფე­ნო­მე­ნი თა­ვი­სი უდა­ოდ რე­ვო­ლუ­ცი­უ­რი მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბე­ბით, არა­მედ იმი­თაც, რომ ქა­ლებს უკ­ვე სე­რი­ო­ზუ­ლი ეს­თე­ტუ­რი, ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი და პო­ლი­ტი­კუ­რი გავ­ლე­ნა ჰქონ­დათ რო­გორც სახ­ვით ხე­ლოვ­ნე­ბა­ზე, ასე­ვე ზო­გა­დად ამე­რი­კულ კულ­ტუ­რა­ზე. ეს ის პე­რი­ო­დია, რო­ცა უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის სა­ხე­ლოვ­ნე­ბო კურ­სებ­ზე არ­ტ­ფენ­მი­ნიზ­მის რა­ო­ბის, ის­ტო­რი­ი­სა და მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბის შე­სა­ხებ ლექ­ცი­ე­ბი იკითხე­ბა და ქა­ლე­ბი ერ­თობ­ლივ გა­მო­ფე­ნებს ინ­ტენ­სი­უ­რად აწყო­ბენ. 1978 წელს ჯუ­დი ჩი­კა­გო ქმნის არა­მომ­გე­ბი­ან ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ას სა­ხელ­წო­დე­ბით „ყვა­ვი­ლის მეშ­ვე­ო­ბით“, რომ­ლის მი­ზა­ნია ხე­ლოვ­ნე­ბის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცია და ხე­ლო­ვა­ნი ქა­ლე­ბის მხარ­და­ჭე­რა. თა­ვის სა­ხე­ლოვ­ნე­ბო კა­რი­ე­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში ჯუ­დი ჩი­კა­გოს არ­სო­დეს შე­უწყ­ვე­ტია პე­და­გო­გი­უ­რი მოღ­ვა­წე­ო­ბა, წიგ­ნე­ბის წე­რა და ისეთ ის­ტო­რი­ულ თე­მებ­თან და­ახ­ლო­ე­ბა, რო­გო­რი­ცაა, მა­გა­ლი­თად, ჰო­ლო­კოს­ტი.1974 - 1979 წლებ­ში ჯუ­დი ჩი­კა­გომ სხვა მხატ­ვ­რებ­თან ერ­თად შექ­მ­ნა ფე­მი­ნის­ტუ­რი ხე­ლოვ­ნე­ბის ეპო­ქა­ლუ­რი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბის სიმ­ბო­ლო, რო­მე­ლიც 1 038 ქალს წა­რად­გენს. კომ­პო­ზი­ცი­ას „ვახ­შ­მის წვე­უ­ლე­ბა“ ეწო­და და, რო­გორც ამ­ბო­ბენ, მის შექ­მ­ნა­ზე 250 ათა­სი დო­ლა­რი და­ი­ხარ­ჯა. სა­მუ­შა­ოს და­საწყის­ში ავ­ტორ­მა მის ჩა­ნა­ფიქრს „25 ქა­ლი, რო­მე­ლიც ცოცხ­ლად შე­ჭა­მეს“ უწო­და, მოგ­ვი­ა­ნე­ბით კი მთა­ვარ მოქ­მედ გმირ ქალ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად გა­ი­ზარ­და. სამ­კუთხე­დის ფორ­მად გან­ლა­გე­ბულ 15 მეტ­რამ­დე მა­გი­და­ზე დევს 39 ცა­ლი სა­შოს ფორ­მის სხვა­დას­ხ­ვა ფე­რი­სა და მოყ­ვა­ნი­ლო­ბის კე­რა­მი­კუ­ლი ყვა­ვი­ლი - თეფ­ში, რო­მელ­საც თან ნა­ქარ­გი სუფ­რა ქა­ლის ე.წ. დრო­ში­სა და გერ­ბის გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბით ახ­ლავს. თი­თო­ე­უ­ლი თეფ­ში - „პე­პე­ლა“ მი­თო­ლო­გი­ი­სა და და­სავ­ლუ­რი კულ­ტუ­რის წარ­მო­მად­გენ­ლის ერთ კონ­კ­რე­ტულ ქალ­თან ასო­ცი­რე­ბუ­ლი გა­მო­ხა­ტუ­ლე­ბაა. თა­ვად სამ­კუთხა მა­გი­და კი ან­ბა­ნის მე­ცა­მე­ტე ასო M-ს ჰგავს, მა­გი­დის ქვეშ კი კე­რა­მოგ­რა­ნი­ტის იატაკ­ზე, რო­მელ­საც „მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბის იატა­კი“ ეწო­დე­ბა, იმ 999 ქა­ლის სა­ხე­ლი და გვა­რია და­ფიქ­სი­რე­ბუ­ლი, რო­მე­ლიც ის­ტო­რი­ის ანა­ლებ­მა შე­მოგ­ვი­ნა­ხა. ხე­ლოვ­ნე­ბის ამ კონ­ცეპ­ტუ­ა­ლურ შე­დევრს ქმნიდ­ნენ არა მარ­ტო პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბი, არა­მედ მო­ხა­ლი­სე­ე­ბი, რო­გორც ქა­ლე­ბი, ასე­ვე მა­მა­კა­ცე­ბი - სულ 500 -მე ადა­მი­ა­ნი. სხვა მხატ­ვ­რებ­თან და მო­სახ­ლი­სე­ებ­თან მუ­შა­ო­ბის დროს ჯუ­დი ჩი­კა­გოს პრინ­ცი­პი გახ­ლ­დათ ის, რომ ექ­ს­პო­ზი­ცი­ის შექ­მ­ნა არა­ი­ე­რარ­ქი­უ­ლი დავ­ქემ­დე­ბა­რე­ბით წარ­მარ­თუ­ლი­ყო. „ვახ­შ­მის წვე­უ­ლე­ბის“ (იგი ასე­ვე შე­იძ­ლე­ბა გა­და­ი­თარ­გ­მ­ნოს, რო­გორც „სა­ი­დუმ­ლო სე­რო­ბაც“) კონ­ცეპ­ტია ქრის­ტეს უკა­ნას­კ­ნე­ლი ვახ­შ­მის ანა­ლო­გი, რო­ცა სა­ბე­დის­წე­რო ღა­მეს „სატ­რა­პე­ზო“ მა­გი­დას­თან 13 ადა­მი­ა­ნი შე­იკ­რი­ბა („ვახ­შ­მის წვე­უ­ლე­ბის“ მა­გი­და­ზე 3 -ჯერ 13 თეფ­შია). ექ­ს­პო­ზი­ცი­ას თან ახ­ლავს ბა­ნე­რე­ბი, თი­თო­ე­ულ ქა­ლის ვი­ნა­ო­ბის ამ­სახ­ვე­ლი ტექ­ს­ტე­ბი, გარ­კ­ვე­ულ­წი­ლად ფე­მი­ნიზ­მის ის­ტო­რი­ის გან­მარ­ტე­ბი­თი ბეჭ­დ­ვი­თი სან­ფორ­მა­ციო სივ­რ­ცე, სტენ­დი და წიგ­ნე­ბიც, რომ­ლე­ბიც გა­მო­ფე­ნას არა მხო­ლო ხე­ლოვ­ნე­ბის ნი­მუ­შად, არა­მედ შე­მეც­ნე­ბით მოვ­ლე­ნა­დაც გა­და­აქ­ცევს.„ვახ­შ­მის წვე­უ­ლე­ბამ“ გა­მო­ჩი­სა­თა­ნა­ვე ცოცხა­ლი დე­ბა­ტე­ბი გა­მო­იწ­ვია, იგი გამ­ბე­და­ო­ბის­თ­ვის, ტა­ბუს მოხ­ს­ნის­თ­ვის და ის­ტო­რი­უ­ლი ნა­რა­ტი­ვის ორი­გი­ნა­ლუ­რი გად­მო­ცე­მის­თ­ვის მო­ე­წო­ნათ და ამა­ვე დროს მას მწა­რედ აკ­რი­ტი­კებ­დ­ნენ მხატ­ვ­რი­სა და სხვა შემ­ქ­მ­ნე­ლე­ბის ცუ­დი გე­მოვ­ნე­ბის, და­უ­ფა­რა­ვი ეგოს, კი­ჩის, ნა­ხევ­რად­პორ­ნოგ­რა­ფი­ის, „საკ­მა­რის­ზე მე­ტი ვა­გი­ნის გა­მომ­ზე­უ­რე­ბის“ გა­მო და ხან­მოკ­ლე სი­ცოცხ­ლეს უწი­ნას­წარ­მეტყ­ვე­ლებ­დ­ნენ. მაგ­რამ უამ­რა­ვი კრი­ტი­კუ­ლი გა­მოხ­მა­უ­რე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად გა­მო­ფე­ნამ მოგ­ზა­უ­რო­ბა და­იწყო რო­გორც ქვეყ­ნის შიგ­ნით, ასე­ვე მის გა­რეთ, თუმ­ცა­ღა რიგ­მა ამე­რი­კულ­მა გა­ლე­რე­ებ­მა უარი თქვა „ვახ­შ­მის წვე­უ­ლე­ბის“ მას­პინ­ძ­ლო­ბა­ზე. ექ­ს­პო­ზი­ცი­ამ სა­მი კონ­ტი­ნენ­ტი მო­ი­ა­რა და დღე­ი­სათ­ვის ბრუკ­ლი­ნის მუ­ზე­უ­მის მუდ­მივ­მოქ­მედ გა­მო­ფე­ნას წარ­მო­ად­გენს. 2007 წელს „ვახ­შ­მის წვე­უ­ლე­ბამ“ მუ­ზე­უ­მის ელი­ზა­ბეთ ა. სეკ­ლე­რის ფე­მი­ნის­ტუ­რი არ­ტის ცენ­ტ­რ­ში და­ი­დო ბი­ნა და ერ­თ­გ­ვა­რად ქალ­თა ხე­ლოვ­ნე­ბი­სა თუ ხე­ლოვ­ნე­ბა­ში ქალ­თა თვალ­თა­ხედ­ვის ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­ო­ნა­ლი­ზა­ცი­ის სიმ­ბო­ლო­დაც გა­და­იქ­ცა.

მა­გი­და­ზე მო­ცე­მულ თი­თო­ე­ულ თეფშს უნი­კა­ლუ­რი ნა­ქარ­გი ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი მარ­თ­კუთხა სუფ­რა, და­სა­დე­ბი ფირ­ფი­ტა, და­ნა, კოვ­ზი, ჩან­გა­ლი, სა­სას­მი­სე თა­სი, ხელ­სა­ხო­ცი ახ­ლავს. სამ­კუთხა მა­გი­დის ერ­თი ფრთა­ზე წარ­მოდ­გე­ნი­ლია წი­ნა­ის­ტო­რი­უ­ლი პერ­სო­ნა­ჟე­ბი ვიდ­რე რო­მის იმ­პე­რი­ამ­დე (პირ­ველ­ყო­ფი­ლი ქალ­ღ­მერ­თი, ნა­ყო­ფი­ე­რე­ბის ქალ­ღ­მერ­თი, სო­ფია, ამა­ზო­ნი, სა­ფო და სხვა), მე­ო­რე­ზე - ქრის­ტი­ა­ნი­ბი­დან ვიდ­რე რე­ფორ­მა­ცი­ამ­დე (მარ­სე­ლა, წმინ­და ბრი­გი­ტა, თე­ო­დო­რა, ქრის­ტი­ნე დე პი­ზა­ნი, იზა­ბე­ლა დ’ეს­ტი და სხვა) და მე­სა­მე­ზე - ამე­რი­კი­დან ვიდ­რე ქალ­თა რე­ვო­ლუ­ცი­ამ­დე (ანა ჰატ­ჩინ­სო­ნი, მე­რი უოლ­ს­ტო­უნ­კ­რაფ­ტი, ემი­ლი დი­კინ­სო­ნი, მარ­გა­რეტ სან­გე­რი, ჯორ­ჯია ო’კი­ფი და სხვა). იატაკ­ზე კი: ან­ტი­გო­ნე, ოლიმ­პია, ლუკ­რე­ცია, მა­რია მაგ­და­ლი­ნე­ლი, არა­გო­ნის იოლან­და, ფლა­ვია ჯუ­ლია ჰე­ლე­ნა, ჯუ­ლი­ა­ნა ბერ­ნერ­სი, გერ­ტ­რუ­და სტე­ი­ნი, ჰა­რი­ეტ თუბ­მე­ნი, სა­რა სი­დონ­სი, კა­რო­ლინ პიჩ­ლე­რი, მა­რია ბო­ი­ვი­ნი, ვი­ტო­რია კო­ლო­ნა, ელე­ო­ნო­რა რუზ­ველ­ტი, ნა­დეჟ­და კრუპ­ს­კაია, რე­ი­ჩელ კატ­ზ­ნელ­სონ-შა­ზა­რი, სო­ფია დრინ­კე­რი, რი­ნე ვი­ვი­ე­ნი, რე­ბე­კა ვეს­ტი, რო­ზა ლუქ­სემ­ბურ­გი, ელე­ნე ბლა­ვაც­კაია და სხვა.

„ვახ­შ­მის წვე­უ­ლე­ბის“ ჩა­ნა­ფიქ­რის მთა­ვა­რი გზავ­ნი­ლი გახ­ლ­დათ „მოწ­ვე­უ­ლი სტუმ­რე­ბის“ თა­ნას­წო­რო­ბი­სა და მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბის ხაზ­გას­მა. ამა­ვე დროს იგი უპირ­ვე­ლე­სად „სა­ი­დუმ­ლო სე­რო­ბის“ რე­ინ­ტერ­პ­რე­ტა­ციაა და, მე­ო­რეს მხრივ, ქალ­თა ტრა­დი­ცი­უ­ლი უნარ-ჩვე­ვის - სა­კე­რა­ვი ნემ­სით ოპე­რი­რე­ბის (რო­გორც ქა­ლის ცხოვ­რე­ბი­სა და მიღ­წე­ვის აღ­წე­რის სა­შუ­ა­ლე­ბის) ხაზ­გას­მა. ჯუ­დი ჩი­კა­გო ამ­ბობს, რომ „ვახ­შ­მის წვე­უ­ლე­ბა“ ევ­ქა­რის­ტი­ის მე­ტა­ფო­რას იყე­ნებს და სა­ი­ნე­ტერ­სოა ის, თუ რო­გორ მოძ­რა­ობს აუდი­ოტ­რია ამ ქა­ლე­ბის - გნე­ბავთ მო­ქი­ცუ­ლე­ბის - გა­რე­შე­მო, რომ­ლე­ბიც თა­ვი­სი ცხოვ­რე­ბი­თა და შრო­მით ქა­ლებს ემ­სა­ხუ­რე­ბოდ­ნენ. დარ­ბაზ­ში გა­მო­ფე­ნის დამ­თ­ვა­ლი­ე­რებ­ლე­ბი უერ­თ­დე­ბი­ან ქალ­თა ამ მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბას, ამა­ვე დროს გრძნო­ბენ სევ­დას, რაც ახ­ლავს იმის გაც­ნო­ბი­ე­რე­ბას, რომ ქალ­თა ეს სა­გან­ძუ­რი დი­დი ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში იყო და­მა­ლუ­ლი, და­ნა­წევ­რე­ბუ­ლი და უარ­ყო­ფი­ლი“. „ვახ­შ­მის წვე­უ­ლე­ბა“ ვი­ზუ­ა­ლუ­რად სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ცხოვ­რე­ბის ყვე­ლა ას­პექ­ტ­ში ქალ­თა მო­ნა­წი­ლე­ბის­თ­ვის ის­ტო­რი­ულ ბრძო­ლას გა­მო­ხა­ტავს და მი­სი მი­ზა­ნია დას­რულ­დეს უმოქ­მე­დო­ბის მიმ­დი­ნა­რე ციკ­ლი. გა­გე­ბი­სა და თა­ვი­სუფ­ლე­ბის­თ­ვის ბრძო­ლის პრო­ცე­სი თა­ო­ბი­დან თა­ო­ბა­ში გა­და­დის და თუ ისი­ნი (ქა­ლე­ბი) იმარ­ჯ­ვე­ბენ, მათ ამ მიღ­წე­ვას ძა­ლი­ან ხში­რად მა­ლე­ვე ივიწყე­ბენ და ანად­გუ­რე­ბენ“.არ­სე­ბობს სტა­ტის­ტი­კა, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც აშშ-ისა და ევ­რო­პის დიდ მუდ­მივ კო­ლექ­ცი­ებ­ში ქა­ლი მხატ­ვ­რე­ბი მხო­ლოდ 3-5 პრო­ცენ­ტით არი­ან წარ­მოდ­გე­ნილ­ნი. „ეს შე­მაშ­ფო­თე­ბე­ლია, - ამ­ბობს ჯუ­დი ჩი­კა­გო. - ჩვენს ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­ებ­შიც ქა­ლე­ბი მა­მა­კა­ცე­ბის სას­წავ­ლო კურ­სის და­მა­ტე­ბა არი­ან“. „ვახ­შ­მის წვე­უ­ლე­ბის“ ავ­ტორ­მა, რო­მე­ლიც თა­ვად­ვე ლა­მის 30 წე­ლი ეძებ­და ბი­ნას „1 038 ქა­ლის­თ­ვის“ კი ასე გა­იხ­სე­ნა მი­სი პი­რა­დი გა­მო­ცი­ლე­ბა თუ რო­გორ ძლევ­და ში­ნა­გან და გა­რე­გან ბა­რი­ე­რებს. უპირ­ვე­ლე­სად მას ძა­ლი­ან უნ­დო­და ხე­ლოვ­ნე­ბა შე­ექ­მ­ნა, ხო­ლო რო­ცა გრძნობ­და, რომ იგ­ნო­რი­რე­ბუ­ლი იყო და მი­სი არა­ვის ეს­მო­და, არ­ტ­ფე­მი­ნის­ტი იხ­სე­ნებ­და, თუ რა გა­მო­ი­ა­რეს მის­მა წი­ნა­პარ­მა ქა­ლებ­მა იმის­თ­ვის, რომ ჯუ­დი ჩი­კა­გოს ის პი­რო­ბე­ბი ჰქო­ნო­და, რაც მას დღეს აქვს და კი­დევ: „ვიხ­სე­ნებ­დი ელი­ზა­ბეთ ბლექ­მორს - აშშ-ში პირ­ველ ქალს, რო­მელ­მაც სა­მე­დი­ცი­ნო ხა­რის­ხი მი­ი­ღო. მას არ ელა­პა­რა­კე­ბოდ­ნენ, ქუ­ჩა­ში აფურ­თხებ­დ­ნენ და მე ვფიქ­რობ­დი - თუ მას შე­ეძ­ლი ამის გა­კე­თე­ბა, მეც შე­მიძ­ლია“.

24 საათი 07.08.13

No comments:

Post a Comment